ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα γήρανσης του σκυροδέματος είναι η διάβρωση του σιδηρού οπλισμού υπό την μορφή της οξείδωσης.

Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός οξείδωσης του χάλυβα συμβαίνει υπό την επίδραση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας με την ταυτόχρονη παρουσία ενός ηλεκτρολύτη (της υγρασίας της ατμόσφαιρας) στο αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος.

Αποτέλεσμα της οξείδωσης είναι η μείωση της διατομής της ράβδου του οπλισμού και η επακόλουθη μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων.

Ταυτόχρονα προκαλούνται ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα που περιβάλλει την ράβδο και στη συνέχεια αποκολλήσεις εξωτερικών τμημάτων, με συνέπεια την μεγαλύτερη έκθεση του οπλισμού στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την συνέχιση του φαινομένου της οξείδωσης.

Κατά την χημική διεργασία της οξείδωσης ο χάλυβας χάνει ηλεκτρόνια και δημιουργούνται ηλεκτρικά φορτισμένες περιοχές, ανοδικές (-) και καθοδικές (+). Η οξείδωση γίνεται στην άνοδο, ενώ τα προϊόντα της οξειδοαναγωγής (επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου = σκουριά) αποτίθενται στην κάθοδο, δημιουργώντας μια πορώδη, σαθρή επίστρωση στην επιφάνεια του χάλυβα, επιτρέποντας την συνέχιση του φαινόμενου.

Η καθοδική προστασία είναι η μέθοδος παροχής ηλεκτρικού δυναμικού αντίθετου με το δυναμικό διάβρωσης.

Η παροχή αυτού του δυναμικού επιτυγχάνεται είτε με την παροχή συνεχούς ρεύματος, είτε με την χρήση θυσιαζόμενων γαλβανικών ανόδων μετάλλου χαμηλότερου δυναμικού από τον χάλυβα (ψευδάργυρος, μαγνήσιο).

Με την μέθοδο αυτή αποτρέπουμε την διάβρωση ή αναστέλλουμε την δράση της, προστατεύοντας αποτελεσματικά την αντοχή των κατασκευών.

TOP