ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ

Πως θα στεγανοποιήσω τα θεμέλια της νέας οικοδομής που κατασκευάζω;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ;

  • Πολύ συχνά τον χειμώνα μπορεί να ανέβει ο υδροφόρος ορίζοντας, στην περιοχή του κτιρίου μου και να έχω εισροή υδάτων από τα θεμέλιά του.
  • Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή που θα ανεγερθεί η οικοδομή είναι υψηλότερος από το βάθος θεμελίωσης πρέπει να τον υποβαθμίσω με άντληση και να στεγανοποιήσω ώστε να εξασφαλίσω το κτίριο όταν σταματήσει η άντληση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ

Α. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

1. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

1α. Πάνω στο μπετόν καθαριότητας θα διαστρωθεί  διάλυμα (οργανοδιαλυτό) ασφαλτικής βάσης ώστε να αγκυρώσει στο υπόστρωμα και στη συνέχεια να επικολληθεί με φλόγιστρο η ασφαλτική μεμβράνη, έτσι ώστε τα δύο υλικά να έχουν χημική συνάφεια.

1β. Ολική επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης, με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε η μεμβράνη να «προεξέχει» ακόλλητη από το όριο του τοιχίου με σκοπό να κολληθεί με την μεμβράνη του κάθετου στοιχείου, όταν αυτό δημιουργηθεί.

1γ. Διάστρωση γεωυφάσματος.

2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

2α. Στην επιφάνεια του τοιχείου θα διαστρωθεί ασφαλτικό διάλυμα όπως στην 1α.

2β. Επικόλληση με φλόγιστρο, ασφαλτικής μεμβράνης όπως στην 1β με παράλληλη μηχανική στερέωση στο άνω άκρο του τοιχίου και επικόλληση με το αναμένον τμήμα της μεμβράνης του δαπέδου.

2γ. Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης για προστασία από την επιχωμάτωση αλλά και για drainage.

 

Β. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ PVC

1. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ:

Τοποθετούμε γεωύφασμα  προστασίας πάνω στο υπάρχον μπετόν καθαριότητας το οποίο πρέπει να έχει ελικοπτερισθεί.

Στην συνέχεια τοποθετούνται φύλλα ειδικής στεγανωτικής μεμβράνης θεμελιώσεων από PVC, πάχους 2mm και θερμοσυγκολλούνται.

2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ:

Γίνεται ανάρτηση στο άνω άκρο του σκάματος, γεωυφάσματος προστασίας  ταυτόχρονα με την μεμβράνη  PVC και ενώνονται τα κατακόρυφα με τα οριζόντια στοιχεία με θερμοσυγκόλληση.

 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής των τοιχείων τα κατακόρυφα τμήματα, «γυρίζουν» πάνω στα τοιχεία και στερεώνονται μηχανικά στη στέψη, αφού προηγηθεί ανάρτηση γεωυφάσματος.

  • Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην πληγωθεί η μεμβράνη.
  • Η επιφάνεια των τοιχείων πρέπει να είναι κατάλληλη προς στεγάνωση (κομμένες φουρκέτες, σπασμένες μεγάλες προεξοχές μπετόν κλπ).

 

TOP