ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ / ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΥ;

1. Πρέπει να την στεγανοποιήσω εσωτερικά:

- Για να αποφύγω την διαρροή νερού, η οποία κοστίζει και επιδρά στο σκυρόδεμα και τον οπλισμό της κατασκευής.
- Αν η πισίνα είναι σε επαφή με ωφέλιμο χώρο κατοικίας η διαρροή έχει επιπτώσεις και στην κατοικία.

2. Πρέπει να την στεγανοποιήσω και εξωτερικά:

- Τα τοιχία που βρίσκονται σε επαφή με το χώμα και κατά συνέπεια με μόνιμη υγρασία αντιμετωπίζονται σαν τοιχία υπογείου (βλ ομώνυμη ενότητα).

Η στεγανοποίηση πισίνας/δεξαμενής έχει ιδιαιτερότητες.

  • Γιατί υπάρχει συνεχής υδροστατική πίεση
  • Γιατί όταν είναι άδεια εφαρμόζονται αρνητικές πιέσεις
  • Γιατί εκτίθεται στις εξωτερικές συνθήκες
  • Γιατί εκτίθεται σε χημικούς παράγοντες (νερό πισίνας με χημικά πρόσθετα)
  • Γιατί πρέπει να πληροί κανόνες υγιεινής (δεξαμενή πόσιμου νερού)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανωτικά μάζας.

2. Οι αρμοί εργασίας πρέπει να διανοίγονται και να σφραγίζονται με εύκαμπτη μαστίχη η να στεγανοποιούνται με υδοδιογκούμενο προφίλ (πχ μπεντονιτικό).

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1. Αν είναι ειδική στεγανωτική μεμβράνη από PVC συνήθως γαλάζιου χρώματος δεν χρειάζεται άλλη στεγανοποίηση.

2. Αν είναι πλακάκια η εποξειδική βαφή πρεέπει να γίνεται στεγανοποίηση με τρείς στρώσεις εύκαμπτου τσιμεντοειδούς βάσης στεγανοποιητικού.

Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στα σημεία που το σκυρόδεμα διακόπτεται από σωλήνες, φωτιστικά, skimmer ή αλλα εξαρτήματα, τα οποία θα πρέπει να σφραγίζονται με εύκαμπτα ελαστομερή υλικά.

 

TOP